ETISKE

  RETNINGSLINJER

  KrFU er ungdomspartiet til KrF. Formålet vårt er å fremme en kristendemokratisk politikk bygd på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFU sitt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

   

  KrFU er en organisasjon for ungdom mellom 13 og 33 år, og mange av våre mest aktive medlemmer er under 18 år. Vi ønsker en organisasjon som er attraktiv for ungdom både over og under 18 år, og at våre møter og konferanser skal være gode opplevelser for alle deltakere. Et viktig element for gode opplevelser er trygge rammer. Derfor har vi som mål at alle medlemmer skal kunne delta og være i trygge omgivelser på KrFUs arrangementer.

   

  KrFU sine etiske retningslinjer er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde disse. De etiske retningslinjene til KrFU gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i KrFU.

   

  Ved brudd på etiske retningslinjer

  KrFU oppfordrer alle til å alltid varsle om kritikkverdige forhold så tidlig som mulig. Terskelen for å varsle i KrFU skal være lav og alle ledd i organisasjonen har ansvar for dette. Varsling er å gå videre med mistanke eller opplysninger om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, Kristelig Folkepartis Ungdoms lover, vedtekter og reglement eller brudd på KrFUs etiske retningslinjer.

   

  Det er generalsekretæren i KrFU som har ansvaret for å håndtere varslingssaker:

   

  Jona Lie, generalsekretær
  jli@krf.no / tlf: +47 954 66 861

   

  Dersom du ikke er komfortabel med å varsle til generalsekretæren eller ønsker å varsle til andre kan du kontakte:

  Ingunn Ulfsten, Generalsekretær i KrF:

  iul@krf.no

   

  Varsling bør skje skriftlig. Ved muntlig varsling skal varselet gjøres skriftlig for å unngå tvil om innholdet.

  Informasjon du gir skal håndteres i fortrolighet.

   

  Reaksjoner ved brudd på etiske retningslinjer

  Brudd på de etiske retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. Ved mindre overtredelser vil det gis muntlig eller skriftlig advarsel. KrFUs Arbeidsutvalg har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Vedtaket kan ankes til Sentralstyret. Dette kan medføre følgende sanksjoner, i tråd med KrF og KrFU sitt sanksjonshierarki og lovene til KrFU §20:

  1. Muntlig eller skriftlig advarsel: med krav om unnskyldning, krav om å endre atferd eller restriksjon i kommunikasjon i alle former.

  2. Suspensjon: Et medlem eller tillitsvalgt som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på organisasjonens retningslinjer kan bli suspendert fra verv og oppgaver, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjon vil stå inntil nytt vedtak er fattet.

  3. Eksklusjon: Dersom det stadfestes alvorlig brudd på organisasjonens retningslinjer av et medlem eller tillitsvalgt kan det fattes vedtak om at personen fratas sine verv og arbeidsoppgaver og ekskluderes fra organisasjonen.

  4. Forhold utenfor KrFU: Dersom et medlem eller tillitsvalgt kommer under politietterforskning for brudd på straffeloven eller misbruk av stilling eller tillit, blir vedkommende automatisk suspendert fra alle verv. Ender saken med som kan det fattes vedtak om at personen fratas sine verv og arbeidsoppgaver og ekskluderes fra organisasjonen.

   

  Respekt for hverandre

  KrFU skal være en inkluderende og imøtekommende organisasjon. Alle i KrFU skal motvirke i hver form for mobbing, trakassering og rasisme. Vi skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, alder, religion, etnisk bakgrunn, seksuell legning, sosial status eller politisk ståsted. KrFU har nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering. Dette gjelder også dersom dette foregår på sosiale medier og utenfor KrFUs arrangementer.

   

  Respekt for andre sine grenser

  KrFU skal være en trygg organisasjon der den enkelte sine grenser blir respektert. Seksuell trakassering, grenseoverskridende atferd og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet aksepteres ikke. Alle ansatte, tillitsvalgte og medlemmer må til enhver tid vite om og følge retningslinjene for et trygt KrFU.

   

  Rusmidler

  Vi har som mål at alle medlemmer både over og under 18 år skal kunne delta og være i trygge omgivelser på KrFUs arrangementer. Det er nulltoleranse for alkohol og rusmidler i alle ledd på alle arrangementer i regi av KrFU.

   

  1. Det er ikke tillat å nyte alkohol på KrFUs arrangementer. Dette gjelder fra arrangementet begynner til det slutter, også den tiden der det ikke er noe offisielt program.

  2. I sammenhenger som ikke åpenbart er en del av et arrangement, men der en forventer at alle eller de fleste deltar (for eksempel middag etter et møte) skal det ikke nytes alkohol.

  3. Når man representerer KrFU på ulike eksterne arrangementer er det ikke tillatt å nyte alkohol når noen av medlemmene i KrFU-delegasjonen er under 18 år. Dersom alle medlemmene av delegasjonen er myndig(e) er det opp til den enkelte hvorvidt man ønsker å nyte alkohol eller ikke. Det forventes at den som representerer KrFU i slike sammenhenger gjør det på en god måte og i tråd med ungdomspartiets etiske retningslinjer og verdier.

  4. På tilstelninger i KrF skal ikke KrFU-ere som deltar som representant fra KrFU nyte alkohol, verken under programmet eller den tiden det ikke er noe offisielt program.

   

  Integritet

  Alle medlemmer og ansatte i KrFU plikter å overholde KrFU sine vedtekter og annet reglement som gjelder organisasjonen.

   

  Tillitsvalgte i KrFU har et selvstendig ansvar for å etterleve organisasjonens verdier. På fritiden vil også enkeltpersoner bli assosiert med KrFU. De har derfor et ansvar til å ha en atferd som ikke skader KrFU sitt omdømme.

   

  Sosiale medier

  Sosiale medier er en god mulighet til å nå ut til velgere, bygge nettverk og være sosial. Det er viktig å huske på at uvettig bruk kan føre til stor negativ oppmerksomhet, både for den enkelte og partiet. Du er også tillitsvalgt når du liker, kommenterer og deler på sosiale medier.

   

  Reiser i KrFU

  Det er forventet at alle på reise i KrFU følger organisasjonens retningslinjer for reise, viser kulturell sensitivitet og følger de gjeldende lovene og reglene i vertslandet. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer er ansvarlige for å opptre på turen slik at man fremmer å opprettholde tilliten og godviljen mot KrFU.

   

  Åpenhet og tilgjengelighet

  KrFU skal vise åpenhet i vedtak og prosesser for alle medlemmer. Alle medlemmer skal innkalles og få informasjon på lik linje der beslutninger skal tas. Protokoller, referat og vedtak skal være tilgjengelige for alle medlemmer og sendes ved forespørsel.

   

  Arrangement og møter i KrFU skal være universelt utformet så langt det lar seg gjøre. Arrangøren har et ansvar for å kartlegge og dekke deltakernes behov slik at alle kan delta på lik linje.

   

  Habilitetsspørsmål

  Tillitsvalgte og ansatte som behandler en sak skal alltid gjøre en habilitetsvurdering av seg selv i saken som blir behandlet. Hvis man er i tvil om egen habilitet bør organet gjøre en vurdering. En tillitsvalgt eller ansatt er ikke habil til å behandle en sak dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken.

   

  Hvis en tillitsvalgt eller ansatt blir vurdert inhabil, skal personen trekke seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale-, forslags- og stemmerett under saksbehandlingen. Det bør også tas en vurdering på om den inhabile skal forlate rommet.

   

  Taushetsplikt

  Informasjon eller drøftinger om interne forhold i organisasjonen er å betrakte som konfidensiell informasjon, enten det gjelder saksforberedelse, håndtering av en sak i interne partifora, valgprosesser eller lignende. De tilfellene som ikke skal vedrøre alle i organisasjonen kan møte vedta taushetsplikt. Dette er viktig for å sikre at interne drøftinger i organisasjonen kan være basert på tillit.

   

  Økonomisk ansvarlighet

  Alt arbeid skal utføres med personlig integritet, uten uærlighet, urimelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen og administrasjonens økonomiske midler. Alle ansatte og tillitsvalgte i KrFU plikter til å gjøre seg kjent med håndboka for ansatte og tillitsvalgte i KrFU og følge vedtatte retningslinjer og rutiner for økonomi. Kristelig Folkepartis Ungdoms økonomireglementet revideres årlig av landsstyret.

   

  Oppfølging av de etiske retningslinjene

  Generalsekretær har ansvar for å gå gjennom og fremme forslag til å oppdatere og revidere retningslinjene hvert år. Dette blir behandlet og vedtatt av landsstyret.

   

  Alle ansatte og tillitsvalgte skal skrive under på de etiske retningslinjene som en egenerklæring.

   

  Fylkeslagene i KrFU har ansvar for å sikre at de etiske retningslinjene blir forankret i organisasjonen. I forbindelse med større arrangementer som KrFUs landsmøte, vårkonferansen og lignende skal de etiske retningslinjene sendes ut i forkant til alle deltakerne.

   

  I evalueringer etter større arrangementer skal det alltid stilles spørsmål om deltakerne har opplevd noe i strid med de etiske retningslinjene. Det skal i den forbindelse også bli opplyst om kontaktpersoner for varsling.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist