VÅR POLITIKK

  SAMFERDSEL

  VI VIL

  • satse offensivt på trafikksikkerhet i henhold til nullvisjonen.

  • øke bevilgningene til kontroller av vogntog.

  • at fergene blir en del av riksveinettet.

  • opprette et kortbanenett for el-fly i Nord-Norge.

  • si ja til EUs fjerde jernbanepakke.

  • at det ikke skal bygges vei eller jernbane på dyrket jord, der dette er mulig.

  • slå sammen alle offentlige bompengeselskap og legge de under samferdselsdepartementet.

  • innføre «Ungdomskort» i alle fylker der staten er med og finansierer at unge får et billig månedskort på all kollektiv transport, etter modell fra Rogaland.

  • elektrifisere jernbanen.

  • fjerne tax free ordningen og finne en alternativ finansiering av flyplasser.

  • ha en ny regel der det er påbudt med én refleksvest tilgjengelig, men registrerte kjøretøy som har mulighet til å ha tre eller flere passasjerer skal ha tre refleksvester tilgjengelig.

  • opprette hjertesoner rundt alle landets skoler.

  KrFU vil jobbe for nullvisjon for alvorlige ulykker, styrket konkurranseevne for næringslivet, en mer miljøvenlig transportsektor og mulighet til å bevege seg i distriktene.

  Gode veier er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere, og det er derfor viktig at hovedferdselsårene i og mellom bo- og arbeidsmarkedsregionene holder en høy standard.

  KrFU ønsker en kraftig satsning på jernbane i årene som kommer og et togtilbud med kraftig reduserte reisetider, hyppige avganger og bedre regularitet. Transportsektoren er en viktig brikke i arbeidet om å nå klimamålene. Da er det viktig at det er lønnsomt å velge klimavennlig. Det er viktig å få bygget ut jernbanenettet slik at vi når større deler av landet og at godstransport kan flyttes fra vei til bane. For å gjøre så liten skade som mulig på naturen er det viktig å ta hensyn i utbyggingen av nye løsninger. Vi mener det er en dårlig arealbruk å bygge veier og jernbane på områder som er ubebygde. KrFU ønsker at det skal bygges så lite vei som mulig og jernbane på jordbruksareal og ubebygde område

  Ny teknologi, skatter og avgifter er viktige virkemiddel for å skape en miljøvennlig og bærekraftig samferdsel- og transportsektor. Dette gjelder transport på vei, bane, vann og i luft. I deler av landet er man svært avhengig av offentlig transporttilbud. KrFU går derfor inn for lavere avgifter på kortbanenettet, og at fergene skal bli en del av riksveinettet. Prosjekter i områder med få muligheter og lang vei til kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres

  Kollektivtransporten spiller en nøkkelrolle i å minske skadene på klimaet. Det må bli billigere, enklere og mer miljøvennlig å velge kollektivtransport.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist