VÅR POLITIKK

  INTERNASJONAL RETTFERDIGHET

  VI VIL

  • arbeide for å øke lavinntektsland innflytelse i WTO.

  • sikre at lokal kunnskap blir benyttet i opprettelsen av nye bistandsprogrammer, gjennom deltakende utvikling.

  • holde bistandsbudsjettet på 1% av Norges BNI.

  • sikre at Klimafondet finansieres utenfor bistandsprosenten, og øke investeringene med 5 milliarder i året.

  • sikre oppfølging av bistandsmidlene for å hindre korrupsjon.

  • øke innsatsen for likestilling og jenters posisjon i mottakerlandene.

  • styrke og sikre urfolks rettigheter.

  • sikre tilgangen til prevensjon og god seksualopplæring.

  • løfte viktigheten av å opprette sterke institusjoner, og hjelpe utviklingsland med å sikre at det utformes konkrete strategier for klimatilpasning for land i det globale sør.

  • at tiltak som skal redusere klimaendringene hentes fra andre poster i statsbudsjettet enn bistandsposten.

  • styrke utviklingslandenes adgang på verdensmarkedet.

  • at Norge skal forhindre at vestlige land dumper jordbruksvarer på det internasjonale markedet.

  • jobbe for en rettferdig produksjon og fordeling av vaksiner.

  • jobbe for å opprette bærekraftige økonomier i utviklingsland.

  • at Norge arbeider for felles internasjonal sanksjonering av skatteparadis gjennom FN.

  Tilbake til vår politikk

  KrFU mener at vårt ansvar ikke stopper ved våre landegrenser og vil aktivt arbeide for internasjonal rettferdighet.

  Verdenssamfunnet har kommet langt på mange områder, men står fremdeles ovenfor flere kriser som blant annet flyktningkrisen, klimakrisen og kampen for menneskerettighetene. Mer enn 108 millioner mennesker er på flukt, mange mangler rent vann og klimakrisen utfordrer mange menneskers liv.

  KrFU mener derfor at en sentral del av Norges utenrikspolitikk bør være sentrert rundt det å kjempe mot ekstrem fattigdom og for en rettferdig klimapolitikk, som tar hensyn til både enkeltmennesket og felleskapet. Vi mener og at Norge må arbeide for retten til rettssikkerhet, likestilling og religionsfrihet i andre deler av verden.

  Vi mener at det er et internasjonalt ansvar å ta et oppgjør med ekstrem fattigdom. Forvalteransvaret forplikter oss til å bruke ressursene våre på en klok og medmenneskelig måte. Derfor er det viktig at Norges økonomiske formue forvaltes slik at den drar verden i en mer rettferdig retning. Vi mener at 1% av BNI skal gå til bistand - samtidig må disse pengene brukes riktig.

  Det finnes mange eksempler på bistandsprosjekter som har strandet fordi oppfølgingen har vært dårlig og fordi det har vært få krav til arbeidet. For at midlene Norge sender skal komme de som virkelig trenger dem til gode, er det viktig for KrFU at det stilles strenge krav til bistandsarbeidet. KrFU vil stille krav til bistandsprosjekter slik at midlene når samfunnskritiske områder som helse og utdanning, spesielt for jenter.

  Kontakt oss

  E-post: krfu@krfu.no

  Organisasjonsnummer: 992 329 211

  Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

  Design & utvikling av Logisk Brist